ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“ - ВАРНА

Вид обучение

Бр. часове

Продължи

телност

Цана при индивид. обучение

за уч.ч.

Цена в група

Начало на обучението

Английски език за възрастни -начинаещи от A1

30 уч.ч.

10 дни

12лв.

90лв.

22.08.2018г.

Английски език за възрастни - напреднали от A2, B1, В2, С1

60 уч.ч.

20 дни

12лв.

180лв.

27.08.2018г.

Английски език за деца и ученици

30 уч.ч.

10 дни

12лв.

90лв.

27.08.2018г.

Английски език - специализирани курсове

30 уч.ч.

10 дни

12лв.

90лв.

20.08.2018г.

Немски език за възрастни - начинаещи от A1

30 уч.ч.

10 дни

12лв.

90лв.

22.08.2018г.

Немски език за възрастни - напреднали от A2, B1, В2, С1

60 уч.ч.

20 дни

12лв.

180лв.

27.08.2018г.

Немски език за деца и ученици

60 уч.ч.

20 дни

12лв.

180лв.

22.08.2018г.

Немски език - специализирани курсове

30 уч.ч.

10 дни

12лв.

90лв.

28.08.2018г.

Френски език за начинаещи и напреднали

30 уч.ч.

10 дни

12 лв.

90лв.

28.08.2018г.

Испански език за начинаещи и напреднали

30 уч.ч.

10 дни

12 лв.

90лв.

24.08.2018г.

Италиански език за начинаещи и напреднали

30 уч.ч.

10 дни

12лв.

90лв.

20.08.2018г.

Руски език за начинаещи и напреднали, деца, ученици и възрастни

30 уч.ч.

10 дни

12лв.

90лв.

22.08.2018г.

Гръцки език –начинаещи от А1

30 уч.ч.

10 дни

15лв.

90лв.

по всяко време - индивидуално обучение

Португалски език – начинаещи от А1

30 уч.ч.

10 дни

15лв.

90лв.

по всяко време - индивидуално обучение

Английски, немски, италиански, испански, португалски, руски език - комуникативни умения и подготовка за интервю за работа

20уч.ч.

10 дни

300лв.

 

 

по всяко време - индивидуално обучение

Български език за чужденци

20уч.ч.

10 дни

300лв.

 

по всяко време - индивидуално обучение

 

 

ОБУЧЕНИЯ СТАРТИРАЩИ НА 22.08.2018г.

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА ПРОДУКТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА“ – цена 250лв.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – 220лв.

ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ И ЕКИПНА ЕФЕКТИВНОСТ - 220лв.


ИНДИВИДУАЛНИ И ОНЛАЙН БУЧЕНИЯ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ – ЦЕНА 150лв.

 • Агроекология и климат – 18часа
 • Биологично земеделие – 18часа
 • Обучение по част от професия "Фермер" - 150часа
 • Опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор
 • Обучение по Подмярка 6.1. - "Стартова помощ за млади земеделски производители"
 • Обучение по Подмярка 6.3 - „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЕЖЕГОДНИ ОБУЧЕНИЯ – ЦЕНА 130лв.
Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба РД-07-2

 • Координатор по безопасност и здраве в строителството -задължителен ежегоден курс по наредба РД 07-2 и Наредба № 2
 • Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
 • Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.
 • Екология и опазване на околната среда

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ СТАРТИРАЩИ НА 22.08.2018Г.

 • ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД
 • ЕКОЛОГ
 • ХОТЕЛИЕР
 • ФЕРМЕР

Издава се Свидетелство за професионална квалификация на МОН, образец 3-54

Цена на всяко обучение - 600лв. Записване на 0888750070, 0886744888

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ СТАРТИРАЩИ НА 23.08.2018г.

 • ОФИС-МЕНИДЖЪР
 • ОФИС-СЕКРЕТАР
 • ИКОНОМИСТ
 • СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
 • СЪТРУДНИК В БИЗНЕС УСЛУГИ
 • СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

Издава се Свидетелство за професионална квалификация на МОН, образец 3-54

Цена на всяко обучение - 300лв. Записване на 0888750070, 0886744888