ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на личните Ви данни е важна за нас. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR и Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД).

Сам по себе си, сайтът https://www.zenyt.com не събира и не обработва лични данни.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

"ЗЕНИТ 94" ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 103871935

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Г. С. Раковски“ № 24

Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5

Телефони за връзка: 052/ 602490, 612723

Мобилни телефони: 0886744888, 0888750070

Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 35513, издаден на 04.06.2012г.

Във връзка с регламента за закона за защита на личните данни, политиката на агенцията определя правилата по събиране, обработка и съхраняване на личните данни, предоставени доброволно от клиентите на "ЗЕНИТ 94" ООД. 

Събирането и обработването на лични данни се извършва само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Лични данни се събират и обработват единствено за нуждите на "ЗЕНИТ 94" ООД, при строго спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. При необходимост, данните се предоставят пред контролиращите органи - Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика, НАПОО, Инспекция по труда, НОИ, НАП и други.

"ЗЕНИТ 944 ООД събира и обработва лични данни на своите клиенти, при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот, и се придържа изцяло към законовата рамка, регламентираща защитата на личните данни. 

Ние не носим отговорност за верността на подадените данни.

Личните данни се защитават от загуба, унищожение, манипулация, неправомерен достъп и неправомерно разкриване.

Данните НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ с цел реклама, маркетингови, статистически проучвания, политически агитации и др. 

Информацията се съхранява на хартиен носител и на технически средства за определения период от време, съгласно законовите изисквания.

ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ?

  • За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Ние обработваме идентификационните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме услугите, които сте заявили и които използвате при нас, за да изпълняваме договорните задължения сключени с Вас.

Обработката се извършват с цел:

- установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;

- управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги, изпълнение на договори за услуги;

- изготвяна на предложение за сключване на договор;

- изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;

- за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги;

- изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън офисите на "ЗЕНИТ 94 ООД"

- изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация, договори и проекти по договори, обслужване на отказ от сделка;

- уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, удостоверения, свидетелства, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;

- установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;

- данните от вашите сметки/фактури се обработват от нас за цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им, с цел изготвяне на общ поглед върху нашите услуги;

  • За изпълнение на нормативни задължения

Център за професионално обучение към "ЗЕНИТ 94" ООД обработва идентификационните Ви данни, данни за местоположението и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

- изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън офиса на "ЗЕНИТ 94" ООД, предвидени в Закона за защита на потребителите;

- предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

- задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

- предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време.

Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения

При въпроси свързани със защитата на личните данни, свържете се с нас на посочените контакти 052/ 602490, 612723

Мобилни телефони: 0886744888, 0888750070

“ЗЕНИТ 94” ООД е лицензирана фирма за подбор на персонал и управление на човешки ресурси от

Министерството на труда и социалната политика с Удостоверение № 2236

Удостоверение за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за Република България №2236 издадено от МТСП на 09.03.2017г.

Агенция по заетостта - Защита на личните данни

ЦПО към "ЗЕНИТ 94“ ООД е един от първите частни учебни центрове в гр. Варна за  професионално и чуждоезиково обучение на хора от всички възрасти.

Притежаваме лиценз издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/.

Лицензия на ЦПО № 200312081, издадена от НАПОО на 14.09.2004г.